Vedtægter for skolen

Vedtægter for den selvejende institution, Haderslev Produktionsskole.

 

§1. Skolens navn og hjemsted
Skolens navn er Haderslev Produktionsskole.
Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler, § 5, eller de til enhver tid gældende bestemmelser herom.
Skolens hjemsted er Haderslev Kommune.

§2. Skolens formål
Haderslev Produktionsskoles formål er at drive produktionsskolevirksomhed efter produktionsskoleloven. Dette indebærer tilbud om kombinerede undervisnings- og produktionsforløb samt at vejlede,
inspirere og motivere deltagerne til at gå videre med kompetencegivende uddannelse og/eller arbejde på det ordinære arbejdsmarked.
Tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en uddannelse.
Stk. 2. I forløbene indgår:

  • At eleven udvikler sig til at blive en aktiv borger i et demokratisk samfund.
  • Et udbud af valgmuligheder i relation til elevens grundlæggende færdigheder.
  • Vejledning, der sætter eleven i stand til realistisk at planlægge videre uddannelse og/eller arbejde.
  • Undervisning og produktion skal som udgangspunkt tage hensyn til de miljømæssige forhold herunder bæredygtighed.

Stk. 3. Personer med bopæl uden for Haderslev Kommune kan optages.

§ 3. Skolens ledelse
Haderslev Produktionsskoles ledelse består af en bestyrelse, der har den overordnede ledelse af institutionen, jfr. lovens § 6, eller den til enhver tid gældende bestemmelse herom.
Forstanderen varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske ansvar, jfr. lovens § 7, eller den til enhver tid gældende bestemmelse herom.

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 tilforordnede, der udpeges således:
A. 2 medlemmer udpeget af Haderslev Byråd.
B. 1 medlem udpeget af  DA – Haderslev.
C. 1 medlem udpeget af LO – Haderslev.
D. 1 medlem udpeget af Haderslev Uddannelsesråd.
E. 1 tilforordnet udpeget af skolens medarbejdere.
F. 1 tilforordnet udpeget af skolens deltagerråd. se stk. 4
Stk. 2. For hvert medlem udpeges én suppleant. Bestyrelsens medlemmer og deres suppleanter udpeges for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Udpegning finder sted inden udgangen af 1. (4.) kvartal.

Stk. 3. Funktionsperioden for medlemmer udpeget af byråd, skal være sammenfaldende med byrådets valgperiode.

Stk. 4. Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret, jf. lovens § 6, stk. 2.

Stk. 5. Bestyrelse, ledelse og de ansatte er omfattet af reglerne i forvaltningsloven om inhabilitet og om tavshedspligt.

Stk. 6. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd, eller den til enhver tid gældende bestemmelse herom.

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems
udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden

§ 5. Bestyrelsens funktion
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Der kan af skolens midler ydes et vederlag til bestyrelsesformand og næstformand.
Vederlag efter lovens § 6, stk. 6, 2. pkt., kan i vedtægterne bestemmes ydet med beløb op til 20.000 kr. pr. kalenderår til formanden og op til 10.000 kr. til næstformanden. De anførte maksimale beløb er grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler.
Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af et vederlag til bestyrelsens formand og næstformand.
Ved påbegyndelse eller ophør af hvervet som formand eller næstformand nedsættes vederlaget forholdsmæssigt.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 af medlemmerne finder det fornødent. Formanden indkalder til møderne og giver med minimum 8 dages varsel bestyrelsens medlemmer underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen skal tillige indeholde oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems stemmeafgivelse, og den skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet.
Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 7. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og deltagernes repræsentant kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte
generelle regler herom i dens forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Haderslev Produktionsskole. Bestyrelsen har ansvaret for, at disse vedtægter og de for Haderslev Produktionsskole i øvrigt gældende regler overholdes.

Stk. 2. Formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening er tegningsberettigede, med mindre andet er bestemt i lovgivningen herom.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Haderslev Produktionsskoles forstander og øvrige pædagogiske  medarbejdere. Den kan bemyndige Produktionsskolens forstander til at ansætte og afskedige Produktionsskolens tekniske- og administrative personale.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder hvert år en samlet virksomhedsplan. Virksomhedsplanen skal indeholde en beskrivelse af mål, målgruppe samt indholdet af undervisnings- og produktionsvirksomheden. Den træffer endvidere beslutninger om
skolens overordnede pædagogiske indhold.

§ 7. Forstanderens ansvar og funktion
Haderslev Produktionsskoles forstander har, jfr. lovens § 7, eller de til enhver tid gældende bestemmelser herom, det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af Produktionsskolens undervisning og øvrige aktiviteter.

§ 8. Finansiering m.v.
Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud efter lov om produktionsskoler. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Grundtilskud i henhold til loven om produktionsskoler ydes af Haderslev Kommune.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme undervisnings- og produktionsvirksomheden til gode.

Stk. 4. Haderslev Produktionsskoles forstander udarbejder hvert år inden den 1. november et budgetforslag for det kommende regnskabsår til bestyrelsen til godkendelse.

§ 9. Regnskab
Haderslev Produktionsskoles regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk.3. Haderslev Produktionsskoles driftsregnskab og status udarbejdes inden den 1. april. Efter revisionspåtegning af statsautoriseret revisor, registreret revisor eller kommunernes revision godkendes regnskabet af bestyrelsen.

§ 10. Skolens forpligtelser
Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse for de skolen påhvilende forpligtelser.

§ 11. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. Beslutning om vedtægtsændring træffes med et flertal på 2/3 af samtlige medlemmers stemmer og skal vedtages på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Ændringen skal godkendes af Haderslev Byråd.

§ 12. Ophør
Beslutning om Haderslev Produktions(høj)skoles ophør træffes af bestyrelsen. Beslutning om ophør træffes med 2/3 af samtlige medlemmers stemmer og skal vedtages på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder.

Stk.2. Bestyrelsen skal ved Produktions(høj)skolens ophør fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

Stk. 3. Eventuelle overskydende aktiver kan, efter bestyrelsens beslutning, anvendes til beslægtede formål efter Haderslev Byrådets godkendelse.

Godkendt den: 29. marts 2007